Door in a white room
1.3.2021
Jos asu­mi­soi­keus kuuluu puo­li­soil­le yh­tei­ses­ti ja he eivät keskenään pääse so­pi­muk­seen sen luo­vu­tuk­ses­ta, on toisella puo­li­sol­la  oikeus saada yh­tei­so­mis­tus lak­kaa­maan asu­mi­soi­keus­lain 35 §:n nojalla.  Oi­keus­käy­tän­nös­sä on hil­jat­tain katsottu, että asu­mi­soi­keus­lain 30 §:stä ilmeneviä pe­ri­aat­tei­ta voidaan so­vel­tu­vin osin ottaa huomioon myös har­kit­taes­sa asu­mi­soi­keu­den yh­tei­so­mis­tuk­sen lak­kaa­mis­ta avo­puo­li­soi­den välillä.  Asu­mi­soi­keu­den luo­vu­tus­hin­nas­ta säädetään lain 24 §:ssä.
blue and brown wooden post at daytime
20.2.2021
Korkein oikeus totesi, että eli­ni­käi­nen hal­lin­ta­oi­keus pe­rus­te­taan usein vanhuuden tur­vaa­mi­sek­si. Eliniäksi saadun hal­lin­ta­oi­keu­den saattaa olla tar­koi­tet­tu­kin jatkuvan yli sel­lais­ten aikojen, jolloin oi­keu­den­hal­ti­ja ei käytä hyväkseen oi­keut­taan. On sen vuoksi tärkeää, ettei eli­ni­käi­ses­tä hal­lin­ta­oi­keu­des­ta luo­pu­mis­tar­koi­tus­ta päätellä oi­keu­den­hal­ti­jan toi­min­nas­ta tai käyt­täy­ty­mi­ses­tä kevein perustein. To­dis­tus­taak­ka on sillä, joka väittää hal­lin­ta­oi­keu­des­ta luovutun.
man reading in office
17.2.2021
Työ­nan­ta­ja oli 13.5.2015 saanut tiedon työn­te­ki­jän henkilöön liit­ty­väs­tä ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tees­ta. Työ­nan­ta­ja oli 27.5.2015 il­moit­ta­nut työn­te­ki­jäl­le har­kit­se­van­sa ir­ti­sa­no­mis­ta ja varannut työn­te­ki­jäl­le ti­lai­suu­den tulla kuulluksi 1.6.2015 jär­jes­tet­tä­väs­sä kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­sa. Työ­nan­ta­ja oli 2.9.2015 ir­ti­sa­no­nut työ­so­pi­muk­sen sen jälkeen, kun työn­te­ki­jäl­le varattua ti­lai­suut­ta tulla kuulluksi oli työn­te­ki­jän aloit­tees­ta siirretty kahdesti ja hän oli il­moit­ta­nut, ettei sairauden vuoksi voisi osal­lis­tua siir­ret­tyyn­kään kuu­le­mis­ti­lai­suu­teen.
round gold-colored 2 euro coin
11.2.2021
Oi­keu­den­käy­mis­kaa­ren 24 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan saa­mis­vaa­ti­mus ja sitä vastaan esitetty kuit­taus­vaa­ti­mus on rat­kais­ta­va yhdessä, jollei pää­saa­ta­vaa koskevaa vaa­ti­mus­ta saman lain 5 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla ole rat­kais­ta­va yk­si­puo­li­sel­la tuomiolla. Velan van­hen­tu­mi­ses­ta annetun lain 15 §:n 1 momentin mukaan velkoja saa käyttää myös van­hen­tu­nut­ta saatavaa kuit­tauk­seen, jos kuit­tauk­sen edel­ly­tyk­set ovat täyt­ty­neet ennen saatavan van­hen­tu­mis­ta tai jos os­a­puol­ten saatavat liittyvät samaan oi­keus­suh­tee­seen. Kuit­taus­vaa­ti­muk­sen tut­ki­mi­nen ei edellytä vastaajan nostavan asiassa vas­ta­kan­net­ta.
gray fountain pen
9.2.2021
Oi­keus­toi­men koh­tuul­lis­ta­mi­nen va­ral­li­suusoi­keu­del­li­sis­ta oi­keus­toi­mis­ta annetun lain 36 §:n pe­rus­teel­la on poikkeus so­pi­mus­ten si­to­vuut­ta kos­ke­vas­ta pää­sään­nös­tä. Takauksen koh­tuul­lis­ta­mi­seen sillä pe­rus­teel­la, että ta­kaus­vas­tuun määrä suhteessa takaajan mak­su­kykyyn on huo­mat­ta­va, on suh­tau­dut­tu oi­keus­käy­tän­nös­sä kiel­tei­ses­ti (KKO 1991:10).
Sign here
5.2.2021
Vaikka työ­so­pi­mus­lain 1 luvun 4 §:n sään­nök­ses­sä ei oteta ni­men­omai­ses­ti kantaa siihen, voidaanko koe­ai­kaeh­to liittää pe­räk­käi­siin samojen työ­so­pi­mus­kump­pa­nien välillä tehtyihin työ­so­pi­muk­siin, koeajan käyttö, sään­nök­sen ehdoton luonne huomioon ottaen, ei olisi hal­li­tuk­sen esityksen mukaan mah­dol­lis­ta, jos näissä työ­so­pi­muk­sis­sa on sovittu samoista tai sa­man­kal­tai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Työ­so­pi­mus­lain esitöissä ei ole käsitelty ti­lan­tei­ta, joissa pe­räk­käi­set työ­so­pi­muk­set eivät ajal­li­ses­ti seuraa toisiaan vä­lit­tö­mäs­ti. Korkein oikeus on rat­kai­su­käy­tän­nös­sään (esi­mer­kik­si KKO 1986 II 52 ja 1995:103) katsonut, ettei koe­ai­kaeh­toa täl­löin­kään saa käyttää työ­suh­de­tur­van kier­tä­mi­sek­si. Ta­pauk­ses­sa KKO:2009:35 Korkein oikeus päätyi katsomaan, kuten alemmat oikeudet, että koeaikaa koskeva ehto sitoi sinänsä työn­te­ki­jää, joka oli vajaat 2 kuukautta kestäneen työ­suh­teen jälkeen ollut noin 8 kuukautta muualla töissä, mutta palannut sen jälkeen entisen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen suo­rit­ta­maan en­ti­sen­kal­tai­sia työ­teh­tä­viä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.