Time moves on
8.6.2020oikeudenkäynnin kesto, hyvitys, velkomus, käsittelyaika, haaste, ihmisoikeussopimus, oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Noin kolme vuotta kestänyt vel­ko­musoi­keu­den­käyn­ti kä­rä­jä­oi­keu­des­sa ei vii­väs­ty­nyt

Oi­keu­den­käyn­nin vii­väs­ty­mi­ses­tä rat­kais­taan viime kädessä eri seikkojen koko­nai­sar­vos­te­lun pe­rus­teel­la. Huomioon tulisi en­sin­nä­kin ottaa asian laajuus ja vaikeus. Mer­ki­tyk­sel­lis­tä on myös se, miten eri osapuolet ovat toimineet asian kä­sit­te­lys­sä ja miten se on vai­kut­ta­nut asian vii­py­mi­seen. Tuo­miois­tui­men kä­sit­te­ly­toi­mien osalta tulisi kiin­nit­tää huomiota mm.  siihen, onko asian kä­sit­te­lyyn si­säl­ty­nyt pitkiä pas­sii­vi­sia jaksoja, jolloin asiassa ei ole ta­pah­tu­nut toi­men­pi­tei­tä. Ar­vioin­nis­sa on lisäksi otettava huomioon asian merkitys hyvitystä vaa­ti­neel­le asian­osai­sel­le. Oi­keu­den­käyn­nin vii­väs­ty­mis­tä ar­vioi­taes­sa otetaan hy­vi­tys­lain 4 §:n 2 momentin mukaan lisäksi huomioon EIT:n oi­keus­käy­tän­tö, joka koskee EIS 6 artiklan 1 kappaleen so­vel­ta­mis­ta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.