Background
18.6.2020turvaamistoimi, takavarikko, vaade-edellytys, vahingonkorvaussaaminen, ulosotto, näyttö

Tur­vaa­mis­toi­men myön­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että hakija saattaa to­den­nä­köi­sek­si, että hänellä on saaminen - ns. vaade-edellytys

En­nak­ko­pää­tök­sis­sä KKO 1994:132 ja 133 on todettu, että va­hin­gon­kor­vaus­saa­mi­sen voidaan katsoa olevan riit­tä­väs­ti yksilöity, kun hakija on il­moit­ta­nut vahinkoa ai­heut­ta­neen teon, syntyneen vahingon ja vas­tuu­pe­rus­teen. KKO:n oi­keus­käy­tän­nös­tä myös ilmenee, että vielä tur­vaa­mis­toi­mia­sias­sa ei läh­tö­koh­tai­ses­ti edel­ly­te­tä näytön esit­tä­mis­tä tur­vat­ta­vak­si vaa­di­tus­ta saa­mi­ses­ta, vaan riittävää väitetyn va­hin­gon­kor­vaus­saa­mi­sen to­den­nä­köi­syy­den osoit­ta­mi­sek­si on sen yk­si­löin­ti em. tavalla. Jos saamisen ole­mas­sao­los­ta kuitenkin esitetään tur­vaa­mis­toi­mia­sias­sa sel­vi­tys­tä esi­mer­kik­si viit­taa­mal­la jo vireillä olevassa pää­asias­sa esi­tet­tyyn näyttöön ja asian­osais­ten kan­nan­ot­toi­hin, saamisen to­den­nä­köi­syyt­tä kos­ke­vas­sa ar­vioin­nis­sa on pe­rus­tel­tua ja joh­don­mu­kais­ta lähteä siitä, että väitetty saaminen ei siitä esitetyn sel­vi­tyk­sen valossa saa olla selvästi pe­rus­tee­ton. Ks. KKO:2020:41.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.