This was captured well waiting for the doctor who was busy at the time
3.7.2020työsopimus, työsopimuksen irtisanominen, varoitus, väkivaltainen käytös, sairaanhoitaja, sairaanhoito, potilas, potilasturvallisuus, työsopimuksen irtisanominen varoitusta antamatta

Työn­te­ki­jän vä­ki­val­tai­seen käy­tök­seen on suh­tau­dut­tu oi­keus­käy­tän­nös­sä vakavasti

Oi­keus­käy­tän­nös­sä työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vis­sä tai työ­pai­kal­la ta­pah­tu­nee­seen vä­ki­val­tai­seen käy­tök­seen on suh­tau­dut­tu vakavasti, vaikka sen seu­rauk­set olisivat jääneet vä­häi­sik­si­kin (TT 2012-89, TT 2007-52, TT 2001-62, TT 1990-115). Myös asiak­kaa­seen koh­dis­tet­tuun epä­asial­li­seen käy­tök­seen on oi­keus­käy­tän­nös­sä suh­tau­dut­tu erityisen vakavasti (ks. esim. TT 2004-70). Vasta koko­nai­sar­vioin­nin jälkeen voidaan päätellä, onko työ­nan­ta­jal­la oikeus irtisanoa työ­so­pi­mus päät­ty­mään ir­ti­sa­no­mi­sa­jan jälkeen va­roi­tus­ta antamatta vai edel­lyt­tää­kö ir­ti­sa­no­mi­nen sitä, että työn­te­ki­jää on ai­kai­sem­min va­roi­tet­tu vastaavan kal­tai­ses­ta me­net­te­lys­tä. Koko­nai­sar­vioin­ti voi johtaa siihenkin, että työ­so­pi­muk­sen päät­tä­mis­pe­rus­te ei täyty ollenkaan (KKO 2016:62, kohta 13).
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.