Background
24.9.2020työsopimus, työsopimuksen irtisanominen, lojaliteettivelvollisuus, lojaliteettivelvoite, työntekijän epärehellisyys , luottamuspula, työntekovelvoitteen laiminlyönti, luvaton poissaolo, myöhästely, direktio-oikeus

Työ­so­pi­muk­ses­ta johtuvien vel­voit­tei­den vakava lai­min­lyön­ti tai rik­ko­mi­nen voi olla ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­te

Ta­val­li­sin ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tee­na ar­vioi­ta­va työ­so­pi­muk­sen vastainen menettely on työn­te­ki­jän työ­vel­voit­teen lai­min­lyön­ti, joka voi ilmetä muun muassa yk­sit­täi­sen, työn­te­ki­jän työn­te­ko­vel­voit­teen piiriin kuuluvan tehtävän täyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­se­nä, työ­teh­tä­vien puut­teel­li­se­na hoitona, lu­vat­to­ma­na työstä pois­sao­lo­na taikka jatkuvana tai usein tois­tu­va­na myö­häs­te­ly­nä. Työ­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tee­na voi olla myös työn­te­ki­jän ilmeinen huo­li­mat­to­muus työssä, työ­nan­ta­jan direktio-oikeuden rajoissa antamien mää­räys­ten nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen ja epä­asian­mu­kai­nen käyt­täy­ty­mi­nen. Niin ikään pe­rus­tee­ton työstä kiel­täy­ty­mi­nen sekä työn­te­ki­jän epä­re­hel­li­syys ja siitä aiheutuva luot­ta­mus­pu­la voivat olla ir­ti­sa­no­mi­sen pe­rus­tee­na. Työ­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­nen työ­so­pi­mus­vel­voit­tei­den rik­ko­mi­sen tai lai­min­lyön­nin pe­rus­teel­la on sallittua ai­noas­taan silloin, kun menettely kohdistuu kyseisen työ­suh­teen kannalta olen­nai­se­na pi­det­tä­viin vel­vol­li­suuk­siin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.