typing on a mac
28.9.2020ylimääräinen muutoksenhaku , kantelu, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, menettelyvirhe, oikeudenkäynti, takavarikko

Ta­ka­va­rik­ko­pää­tös pois­tet­tiin, koska säh­kö­pos­tit­se saa­pu­nut­ta asian­osai­sen lausumaa ei ollut otettu huomioon asiaa rat­kais­taes­sa ja koska tämän virheen voitiin sen laatu huomioon ottaen otaksua olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­neen asian lop­pu­tu­lok­seen - KKO:2020:71

Mikä tahansa me­net­te­ly­vir­he ei riitä syyksi ratkaisun pois­ta­mi­seen, vaan edel­ly­tyk­se­nä on, että virheen havaitaan tai voidaan otaksua olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­neen jutun lop­pu­tu­lok­seen. Lain­käyt­töä kohtaan tunnetun luot­ta­muk­sen kannalta on toisaalta pidetty tärkeänä, ettei  OK 31 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan määräystä oi­keu­den­käyn­ti­vir­heen vai­ku­tuk­ses­ta jutun lop­pu­tu­lok­seen tulkita ahtaasti (KKO 1995:95). Rat­kai­sus­sa KKO 1995:95 on arvioitu oi­keu­den­käyn­ti­vir­heen vai­ku­tus­ta jutun lop­pu­tu­lok­seen, kun vas­taus­kir­jel­mää ei ollut lähetetty hakijalle tiedoksi. Vas­taus­kir­jel­mäs­sä esi­tet­ty­jen seikkojen kat­sot­tiin olleen mer­ki­tyk­sel­li­siä jutun lop­pu­tu­lok­sen kannalta, minkä vuoksi oi­keu­den­käyn­ti­vir­heen voitiin otaksua vai­kut­ta­neen olen­nai­ses­ti jutun lop­pu­tu­lok­seen. Rat­kai­sus­sa KKO 2014:25 on me­net­te­ly­vir­heen vai­ku­tus­ta ar­vioi­taes­sa pidetty mer­ki­tyk­sel­li­se­nä sitä, että virheen johdosta ri­kos­asian vas­taa­jal­la ei ollut ollut riit­tä­väs­ti mah­dol­li­suuk­sia selvittää ja esittää oi­keu­del­le asian rat­kai­suun ehkä vai­kut­ta­via nä­kö­koh­tia. Tällaisen me­net­te­ly­vir­heen oli KKO:n mukaan pe­rus­tel­tua otaksua olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­neen lop­pu­tu­lok­seen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.