Background
5.10.2020asuntokauppa, välitysliike, kiinteistönvälittäjä, tiedonantovelvollisuus, vahingonkorvaus, kiinteistön kauppa, selonottovelvollisuus

Vä­li­tys­lii­ke­kin voi joutua kor­vaus­vel­vol­li­sek­si

Tyy­pil­li­sim­piä vä­li­tys­liik­keen virheitä, joista aiheutuu vahinko vas­ta­puo­lel­le, ovat tie­don­an­to­vel­vol­li­suu­den ja se­lon­ot­to­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyön­ti sekä vir­heel­lis­ten tietojen antaminen.  Korkein oikeus on rat­kai­sus­saan 2020:26 todennut, että vä­lit­tä­jän tie­to­jen­an­to­vel­vol­li­suu­teen kuuluu, että muun muassa asuntoon liittyvät ta­lou­del­li­set vastuut ja vel­voit­teet kerrotaan ostajalle selvästi ja ym­mär­ret­tä­väs­ti. An­net­tu­jen tietojen riit­tä­vyyt­tä ja selkeyttä ar­vioi­daan ob­jek­tii­vi­sin perustein lähtien siitä, mitä kyseisen kaltaisen kohteen ostajalta voidaan yleensä edel­lyt­tää. Jos välittäjä havaitsee, että ostajilla on vir­heel­li­nen käsitys osak­kei­siin liit­ty­väs­tä ta­lou­del­li­ses­ta vastuusta, hänen on kor­jat­ta­va tämä käsitys antamalla oikeat tiedot. So­pi­musoi­keu­den yleisten pe­ri­aat­tei­den mukaan on läh­tö­koh­tai­ses­ti ostajien omalla vastuulla selvittää heille mah­dol­li­ses­ti epä­sel­väk­si jääneiden kä­sit­tei­den ja seikkojen sisältöä ja mer­ki­tys­tä esi­mer­kik­si esit­tä­mäl­lä ky­sy­myk­siä myyjälle tai tätä edus­ta­val­le vä­lit­tä­jäl­le.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.