Background
9.11.2020velkomus, näyttötaakka, näyttö, syrjintä, yhdenvertaisuus, todistelu, todistustaakka, syrjintäolettama

Pelkkä väite tai epäily syrjinnän kiellon rik­ko­mi­ses­ta ei riitä syr­jin­tä­olet­ta­man syn­ty­mi­seen

To­dis­tus­taa­kas­ta on säädetty yh­den­ver­tai­suus­lain 28 §:ssä, jonka mukaan vi­reil­le­pa­ni­jan on syrjintää koskevaa asiaa tuo­miois­tui­mes­sa kä­si­tel­täes­sä esi­tet­tä­vä sel­vi­tys­tä seikoista, joihin vaatimus perustuu. Jos asiaa kä­si­tel­täes­sä esi­tet­ty­jen sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la voidaan olettaa syrjinnän kieltoa rikotun, vas­ta­puo­len on ku­mo­tak­seen oletuksen osoi­tet­ta­va, että kieltoa ei ole rikottu. Sään­nök­sen esitöiden (HE 19/2014 vp s. 93) mukaan syr­jin­tä­kan­teen me­nes­ty­mi­sek­si en­sisi­jai­ses­ti vi­reil­le­pa­ni­jan on esi­tet­tä­vä sellaista näyttöä ta­pah­tu­mien kulusta ja muusta to­si­sei­kas­tos­ta, jonka pe­rus­teel­la asiaa ob­jek­tii­vi­ses­ti arvioiden voidaan olettaa syrjinnän kieltoa rikotun. Pelkkä väite tai epäily syrjinnän kiellon rik­ko­mi­ses­ta ei riitä olettaman syn­ty­mi­seen. Täyttä näyttöä syr­jin­näs­tä ei kui­ten­kaan edel­ly­te­tä, vaan riittävää on, että tuo­miois­tui­mel­le syntyy esille tulleiden seikkojen valossa pe­rus­tel­lus­ti olettama syrjinnän kiellon vas­tai­ses­ta me­net­te­lys­tä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.