Background
10.11.2020velkomus, velka, perintä, perintäkirje, kirje, posti, saatava

Ve­lal­li­sel­le voi syntyä vel­vol­li­suus esittää sel­vi­tys­tä siitä, ettei pe­rin­tä­kir­je ole saapunut perille

Korkein oikeus on rat­kai­sus­saan KKO 2015:28 (kohta 29) lausunut, että on mah­dol­lis­ta, että asian­mu­kai­ses­ti lähetetty kirje ei saavu perille. Vaikka tätä mah­dol­li­suut­ta voi­daan­kin pitää melko vähäisenä, Korkein oikeus on katsonut, että pe­rin­täyh­tiön esittämä selvitys yhden pe­rin­tä­kir­jeen lä­het­tä­mi­ses­tä ta­val­li­se­na kir­je­lä­he­tyk­se­nä ei riittänyt näytöksi siitä, että pe­rin­tä­kir­je­lä­he­tys olisi tullut ve­lal­li­sen saa­ta­vil­le. Rat­kai­sus­saan KKO 2015:29 Korkein oikeus on puo­les­taan katsonut, että sitä mah­dol­li­suut­ta, että ve­lal­li­sel­le hänen osoit­tee­seen­sa peräkkäin lähetetyt kaksi kirjettä tai vielä useampi kirje eivät saapuisi perille, voidaan pitää vielä vä­häi­sem­pä­nä kuin yhden kirjeen kohdalla. Kor­keim­man oikeuden mukaan voidaan tällöin pitää hyvin to­den­nä­köi­se­nä sitä, että ainakin yksi kirje saapuu ve­lal­li­sen saa­ta­vil­le. Tästä syystä yleensä jo kahden kir­je­lä­he­tyk­sen ta­pauk­ses­sa voidaan pitää pe­rus­tel­tu­na, että ve­lal­li­sel­le siirtyy vel­vol­li­suus esittää sel­vi­tys­tä siitä, että jokin seikka on us­kot­ta­vas­ti voinut estää lä­he­tyk­sen saa­pu­mi­sen hänen saa­ta­vil­leen ( kohta 15).
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.