Background
23.11.2020vakuutuskorvaus, vakuutussopimus, vahingonkorvaus sopimussuhteessa, syy-yhteys, vahinko, näyttötaakka, näyttö, todistelu, vakuutustapahtuma, vastanäyttö

Va­kuu­tus­so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la korvausta vaativan tulee näyttää toteen kor­vauk­sen edel­ly­tyk­set

Läh­tö­koh­ta­na on, että korvausta vaativan tulee näyttää toteen kor­vauk­sen edel­ly­tyk­set, joihin kuuluu syy-yhteys va­kuu­tus­ta­pah­tu­man ja va­hin­ko­seu­rauk­sen välillä. Syy-yhteyttä va­hin­ko­ta­pah­tu­maan ei ole silloin, kun vahinko on seurausta jostakin muusta syystä kuin va­hin­ko­ta­pah­tu­mas­ta. Jos va­hin­ko­seu­rauk­sen on ai­heut­ta­nut jokin va­kuu­tus­ta­pah­tu­mas­ta riip­pu­ma­ton seikka, vaatimus ei voi menestyä. Vastaajan vel­vol­li­suu­te­na ei kui­ten­kaan ole vaa­ti­muk­sen tor­juak­seen osoittaa to­del­lis­ta syytä vahinkoon, vaan keskeinen merkitys on kantajan esit­tä­mäl­lä to­dis­te­lul­la va­kuu­tus­ta­pah­tu­man ja seu­rauk­sen suhteesta. Käy­tän­nös­sä näyt­tö­ase­tel­ma voi kuitenkin muodostua sel­lai­sek­si, että kanteen tor­ju­mi­nen edel­lyt­tää vas­ta­näyt­töä, Kun kysymys on va­kuu­tus­kor­vauk­ses­ta, mer­ki­tys­tä on myös va­kuu­tusoi­keu­del­li­sil­la pe­ri­aat­teil­la, joilla pyritään va­kuu­tus­ta­pah­tu­mien yh­den­mu­kai­seen kä­sit­te­lyyn ja joh­don­mu­kai­seen kor­vaus­lin­jaan (esim. KKO 2005:99, kohta 2 ja 3)
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.