Background
9.12.2020avoliitto, perusteeton etu, perusteettoman edun palautus, hyvitys, avoliiton purkatuminen

Avoliiton pur­kau­tues­sa toinen voi saada pe­rus­tee­ton­ta etua

Avo­liit­to­lain 8 §:n 1 momentin sään­nök­ses­sä ei tarkemmin mää­ri­tel­lä, milloin toiselle syn­ty­nyt­tä etua on pidettävä pe­rus­teet­to­ma­na. Esitöistä ilmenevin tavoin johtoa voidaan hakea yleistä pe­rus­teet­to­man edun pe­ri­aa­tet­ta kos­ke­vas­ta käy­tän­nös­tä. Avoliiton pur­kau­tu­mis­ta­pauk­sis­sa edun pe­rus­teet­to­muut­ta ar­vioi­daan yleensä siitä läh­tö­koh­das­ta, että yh­tei­se­lä­mää ja sen jat­ku­mis­ta silmällä pitäen tehty va­ral­li­suu­den­siir­to on myöhemmin osoit­tau­tu­nut tar­koi­tus­taan vas­taa­mat­to­mak­si. Avo­liit­to­lain tar­koit­ta­maan pe­rus­teet­to­muusar­vioin­tiin ja hyö­ty­mi­seen toisen avo­puo­li­son kus­tan­nuk­sel­la liittyy kuitenkin eri­tyis­piir­tei­tä, joiden vuoksi omis­tus­suh­tei­den mukaan tapahtuva omai­suu­den erittely ei vält­tä­mät­tä johda oi­keu­den­mu­kai­seen lop­pu­tu­lok­seen. Näitä eri­tyis­piir­tei­tä ovat muun muassa se, että va­ral­li­suu­den kar­tut­ta­mi­nen on voinut ajoittua ta­van­omai­sia va­ral­li­suusoi­keu­del­li­sia oi­keus­suh­tei­ta pi­dem­mäl­le ajan­jak­sol­le ja myös, että toinen avo­puo­li­so on voinut muutoin kuin ra­hal­li­ses­ti, esi­mer­kik­si koti- ja hoi­va­työ­tä tekemällä, antaa oman pa­nok­sen­sa yhteiseen talouteen (KKO 2020:65 ).
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.