Background
20.1.2021työsopimus , varoitus, työsopimuksen irtisanominen varoitusta antamatta, työsopimuksen irtisanominen

Va­roi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on antaa työn­te­ki­jäl­le mah­dol­li­suus korjata me­net­te­lyn­sä

Va­roi­tuk­sen antamisen merkitys on siinä, että työn­te­ki­jä saa tiedon siitä, kuinka vakavana rik­ko­muk­se­na työ­nan­ta­ja pitää hänen me­net­te­ly­ään. Varoitus on en­nak­ko­muis­tutus siitä, millä tavoin työ­nan­ta­ja tulee rea­goi­maan va­roi­tuk­ses­sa tar­koi­te­tun so­pi­mus­rik­ko­muk­sen tai lai­min­lyön­nin tois­tues­sa. Va­roi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on antaa työn­te­ki­jäl­le mah­dol­li­suus korjata me­net­te­lyn­sä ja osoittaa siten, että edel­ly­tyk­set so­pi­mus­suh­teen jat­ka­mi­sel­le ovat olemassa. Jos työn­te­ki­jän rikkomus on niin vakava, että hänen olisi ilman va­roi­tus­ta­kin tullut ymmärtää me­net­te­lyn­sä moi­tit­ta­vuus, va­roi­tuk­sen antaminen ei ole ir­ti­sa­no­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä. Työ­nan­ta­jan so­vel­ta­man va­roi­tus­käy­tän­nön on oltava joh­don­mu­kais­ta. Jos työ­pai­kal­la annetaan en­sim­mäi­ses­tä epä­asian­mu­kai­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä tai muusta so­pi­mus­rik­ko­muk­ses­ta suullinen huomautus, toisesta kir­jal­li­nen varoitus ja vasta sen jälkeen ryhdytään työ­so­pi­muk­sen päät­tä­mi­seen, käytäntöä on so­vel­let­ta­va kaikkiin työn­te­ki­jöi­hin samoilla edel­ly­tyk­sil­lä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.