She just left for a meeting and her desk looked like a stock photo.
24.7.2021palkka, palkan alentaminen, työsopimuksen irtisanominen, irtisanomisperuste, työsopimus

Palkan alen­ta­mi­nen ir­ti­sa­no­mi­sen sijasta

Työ­nan­ta­jayh­tiöl­lä kat­sot­tiin olleen ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­te, kun työn­te­ki­jät eivät olleet ottaneet vastaan työtä ai­kai­sem­paa al­hai­sem­mal­la palkalla (KKO 1996:88). Rat­kai­sus­sa KKO 1996:89 oli kysymys siitä, että yhtiön ta­lou­del­li­set edel­ly­tyk­set tarjota työtä entisin ehdoin olivat vä­hen­ty­neet niin, että sillä oli oikeus irtisanoa työn­te­ki­jöi­tään. Yhtiö saattoi tällöin ir­ti­sa­no­mi­sen sijasta ir­ti­sa­no­mi­sai­ko­ja nou­dat­taen yk­si­puo­li­ses­ti alentaa heidän palk­ko­jaan.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1996:88 käsitellyt kysymystä työnantajayhtiön oikeudesta irtisanoa työntekijä sillä perusteella, ettei tämä ollut suostunut palkkansa alentamiseen, vaikka palkkojen alentaminen olisi ollut edellytys yhtiön saamien tilausten toimittamiselle. Kysymyksessä oli pienyritys, jossa tapahtuma-aikana oli työskennellyt kahden omistajan lisäksi neljä työntekijää. Koko yhtiön toiminnan jatkamisen todettiin käyneen mahdottomaksi entisellä kus­tan­nus­ra­ken­teel­la. Työn tarjoamisen edellytysten katsottiin vähentyneen taloudellisista syistä. Työnantajayhtiöllä oli ollut irtisanomisperuste, kun työntekijät eivät olleet ottaneet vastaan työtä aikaisempaa alhaisemmalla palkalla. Ratkaisussa KKO 1996:89 oli ollut kysymys siitä, että yhtiön taloudelliset edellytykset tarjota työtä entisin ehdoin olivat vähentyneet niin, että sillä oli oikeus irtisanoa työntekijöitään. Yhtiö saattoi tällöin irtisanomisen sijasta irtisanomisaikoja noudattaen yksipuolisesti alentaa heidän palkkojaan. Edellytyksenä kuitenkin oli, että toimenpide yhdessä muiden käytettävissä olleiden sa­nee­raus­toi­men­pi­tei­den kanssa osoittautui välttämättömäksi yhtiön toi­min­tae­del­ly­tys­ten turvaamiseksi. Vastaavalla tavalla tilannetta on arvioitu ratkaisussa KKO 1997:83, jossa oli ollut kysymys työnantajayhtiön omistaman hotellin toiminnan jatkamisesta, ja ratkaisussa KKO 2005:29, jossa oli ollut kysymys bussiliikennettä harjoittaneen yhtiön joukkoliikenteen kilpailuttamista koskeneen tarjouskilpailun häviämisen seuraustilanteesta.

Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.