woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents
4.4.2020esitutkinta, rangaistusvaatimus, asianomistaja, kuulustelupöytäkirja, syyteoikeus, pahoinpitely, parisuhdeväkivalta, kuulustelu, rangaistusvaatimuksesta luopuminen, oikeusapu

Ilman avustajaa kuu­lus­te­lus­sa olleen asia­no­mis­ta­jan ei katsottu lo­pul­li­ses­ti luopuneen vaa­ti­mas­ta ran­gais­tus­ta

Asia­no­mis­ta­ja oli il­moit­ta­nut en­sim­mäi­ses­sä esi­tut­kin­ta­kuu­lus­te­lus­saan, ettei hän vaadi asiassa ran­gais­tus­ta. Kuu­lus­te­lu­pöy­tä­kir­jas­ta oli ras­ti­tet­tu kohta, jonka mukaan asia­no­mis­ta­ja tiesi, ettei hänellä enää myöhemmin ole oikeutta vaatia asiassa ran­gais­tus­ta. HO totesi, ettei asia­no­mis­ta­jal­la ollut ollut en­sim­mäi­ses­sä kuu­lus­te­lus­saan avustajaa, eikä kuu­lus­te­lu­pöy­tä­kir­jas­ta ilmennyt, oliko ran­gais­tus­vaa­ti­muk­sen esit­tä­mät­tä jät­tä­mi­sen oi­keu­del­li­set seu­raa­muk­set sel­vi­tet­ty hänelle yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti. Näissä olo­suh­teis­sa oli us­kot­ta­vaa, ettei asia­no­mis­ta­ja ollut tuolloin ym­mär­tä­nyt antamansa il­moi­tuk­sen mer­ki­tys­tä. Tätä käsitystä tuki myös se, että asia­no­mis­ta­ja oli esittänyt ran­gais­tus­vaa­ti­muk­sen vii­py­mät­tä sen jälkeen, kun hän oli saanut tietää sen mer­ki­tyk­ses­tä oi­keus­a­vus­ta­jan saamisen kannalta.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.