Board stacks
5.4.2020työtapaturma, työturvallisuusrikos, vammantuottamus, vahingonkorvaus, vahingonkorvauksen sovittelu, saha, myötävaikutus, tuottamus, tapaturma, työturvallisuus, puu, varoitus, työnantajan huolehtimisvelvollisuus, toisintoimimismahdollisuus

Työ­ta­pa­tur­mas­ta sa­ha­lin­jal­la tuo­mit­ta­van kor­vauk­sen määrä so­vi­tel­tiin kolmeen nel­jäs­osaan vähäistä suuremman oman myö­tä­vai­ku­tuk­sen pe­rus­teel­la

Työn­te­ki­jäl­lä oli ollut mah­dol­li­suus toimia ti­lan­tees­sa toisin ja siten välttää va­hin­ko­seu­raa­muk­sen syn­ty­mi­nen tai ainakin vähentää vahingon vaaraa. Tältä osin oli eri­tyi­ses­ti huo­mat­ta­va, että työn­te­ki­jää oli ennen on­net­to­muut­ta huo­mau­tet­tu mää­räys­ten vas­tai­ses­ta me­net­te­lys­tä hänen mentyään alueelle kul­jet­ti­men ollessa käynnissä. Asiaa ei ollut ar­vioi­ta­va toisin, vaikka työn­te­ki­jäl­le ei ollut annettu me­net­te­lys­tään kir­jal­lis­ta va­roi­tus­ta. Asiassa ei ollut ilmennyt, että oh­jeis­tuk­sen nou­dat­ta­mi­nen olisi edel­lyt­tä­nyt työn­te­ki­jäl­ta koh­tuut­to­mia han­ka­luuk­sia. So­vit­te­lua har­kit­taes­sa oli kiin­ni­tet­tä­vä lisäksi huomiota KKO:n 2015:95 lausumin tavoin myös va­hin­go­nai­heut­ta­jan vas­tuu­ase­maan ja vel­vol­li­suuk­sien laatuun sekä tuot­ta­muk­sen tör­key­sas­tee­seen ja sen suh­tee­seen vahingon kärsineen me­net­te­lys­sä il­men­nee­seen va­ro­mat­to­muu­teen.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.