Secret
7.4.2020julkisuus, salassapito, tuomion julkisuus, lähestymiskielto, oikeudenkäyntiasiakirja, oikeudenkäynnin julkisuus, tuomioasiakirja, oikeudenkäynti, oikeudenkäynti rikosasiassa

Oi­keu­den­käyn­nin jul­ki­suu­des­ta - oi­keu­den­käyn­nin jälkeen esitetty pyyntö lä­hes­ty­mis­kiel­to­asian asia­kir­jo­jen mää­rää­mi­ses­tä salassa pi­det­tä­väk­si hylättiin

Oi­keu­den­käyn­nin jul­ki­suu­des­ta yleisessä tuo­miois­tui­mes­sa annetun lain 28 :n 1 momentin mukaan ratkaisu tämän lain nojalla tehdään pyy­det­täes­sä tai jos tuo­miois­tuin pitää ratkaisun tekemistä tar­peel­li­se­na taikka jos si­vul­li­nen pyytää oi­keu­den­käyn­tia­sia­kir­jan si­säl­lös­tä tietoa. Muun kuin ratkaisun si­säl­tä­vän oi­keu­den­käyn­tia­sia­kir­jan jul­ki­suut­ta koskeva ratkaisu voidaan tehdä oi­keu­den­käyn­nin vi­reil­lä­olon pää­tyt­tyä­kin. Saman pykälän 2 momentin mukaan oi­keu­den­käyn­nin vi­reil­lä­olon päätyttyä tuo­miois­tuin voi tehdä oi­keu­den­käyn­tia­sia­kir­jan tai sen osan salassa pitämistä koskevan ratkaisun asian­osai­sen tai sen pyynnöstä, jota asia koskee, vain jos tämä ei ole voinut esittää pyyntöä asian vireillä ollessa tai pyynnön esit­tä­mät­tä jät­tä­mi­sel­le on ollut muu pätevä syy.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.