The simplicity and beauty of Italy in one mailbox.
8.4.2020muutoksenhaku, kantelu, väestörekisteri, tiedoksianto, prosessiosoite, sähköposti, sähköinen asiointi, tyytymättömyyden ilmoitus

Pro­ses­sio­soit­tees­ta ja kä­rä­jä­oi­keu­den tie­dok­sian­to­me­net­te­lyn oi­keel­li­suu­des­ta - kantelu tyy­ty­mät­tö­myy­den il­moi­tuk­sen hyl­kää­mi­ses­tä hy­väk­syt­tiin

KO:n muulla tavalla kuin kirjeitse väes­tö­re­kis­te­ris­tä il­me­ne­vään osoit­tee­seen toi­mit­ta­mien yh­tey­den­ot­to­jen ei voitu katsoa ta­voit­ta­neen kan­te­li­jaa. Asia­kir­jois­ta ei ilmennyt, että kantelija olisi antanut säh­köi­ses­tä asioin­nis­ta vi­ran­omais­toi­min­nas­sa annetun lain 19 pykälän 1 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tul­la tavalla KO:lle suos­tu­muk­sen, jonka pe­rus­teel­la KO:lle olisi voinut toimittaa hänelle tie­dok­sian­to­ja sähköisiä viestejä lä­het­tä­mäl­lä. Pi­kem­min­kin oli huomioon ottaen kan­te­li­jan KO:lle toi­mit­ta­man vas­tauk­sen sisältö pää­tel­tä­vis­sä, että kantelija oli il­moit­ta­nut hänen väes­tö­re­kis­te­ris­tä ilmenevän osoit­teen­sa pro­ses­sio­soit­teek­si. Sillä seikalla, että kantelija oli asioinut säh­kö­pos­tit­se KO:n kanssa, ei ollut - ottaen huomioon asiassa se­los­te­tut vas­tauk­ses­ta ilmenevät seikat - mer­ki­tys­tä KO:n tie­dok­sian­to­me­net­te­lyn oi­keel­li­suut­ta ar­vioi­taes­sa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.