Fifth graders in their classroom at school
9.4.2020kunnallinen viranhaltija, irtisanominen, virkasuhteen irtisanominen, ammattiopisto, tuntiopettaja, opettaja, koulutuskuntayhtymä, syrjintä, virkasuhteen irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, ansiovertailu

Am­mat­tio­pis­ton tun­tio­pet­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sen ei katsottu to­sia­sial­li­ses­ti pe­rus­tu­neen vi­ran­hal­ti­jas­ta johtuviin syihin

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mäl­lä ei ollut lakiin pe­rus­tu­vaa vel­vol­li­suut­ta valita ir­ti­sa­not­ta­va vi­ran­hal­ti­ja PL 125 :n 2 momentin mukaisia yleisiä ni­mi­tys­pe­rus­tei­ta soveltaen, eivätkä sen päätökset olleet lain­vas­tai­sia siitä syystä, ettei vi­ran­hal­ti­joi­ta koskevaa an­sio­ver­tai­lua ollut ir­ti­sa­no­mi­sen yh­tey­des­sä tehty. Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä oli voinut työ­nan­ta­ja­na sille kuuluvan työnjohto-oi­keu­ten­sa nojalla painottaa ir­ti­sa­not­ta­van henkilön va­lin­nas­sa kou­lu­tus­toi­min­nan jat­ku­vuut­ta turvaavia seikkoja, kuten osaamista jatkossa hoi­det­ta­vis­sa ope­tus­teh­tä­vis­sä sekä vi­ran­hal­ti­joi­den so­vel­tu­vuut­ta eri­lai­siin työ­teh­tä­viin. Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män käyttämät perusteet olivat esitetyn sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la liit­ty­neet vi­ran­hal­ti­jan käy­tet­tä­vyy­teen am­mat­tio­pis­ton tar­pei­siin, ja ne olivat siten asial­li­sia.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.