A shelf with safety boots in a lost place
22.4.2020yhteisösakko, rangaistusvaatimus, teonkuvaus, työturvallisuusrikos, asbesti, haastehakemus, oikeushenkilö, laiminlyönti

Yh­tei­sö­sak­ko­vaa­ti­mus hylättiin

Syyttäjän vaatimus ei si­säl­tä­nyt teon­ku­vaus­ta siitä, miten yhtiön omassa toi­min­nas­sa oli kon­kreet­ti­ses­ti lai­min­lyö­ty vaa­dit­ta­via huo­lel­li­suus­vel­voit­tei­ta, mitä huo­lel­li­suus­vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mi­nen olisi edel­lyt­tä­nyt ja miten lai­min­lyön­ti oli myö­tä­vai­kut­ta­nut rikoksen ta­pah­tu­mi­seen. Kun otettiin huomioon, ettei yk­si­no­maan rikoksen ta­pah­tu­mi­nen riitä osoit­ta­maan sitä, että oi­keus­hen­ki­lö olisi ran­gais­tus­vas­tuun pe­rus­ta­val­la tavalla rikkonut vel­vol­li­suuk­si­aan, ja että oi­keus­hen­ki­lön vastuuta ei nyt tar­kas­tel­ta­va­na olevassa ti­lan­tees­sa voitu suoraan perustaa luon­nol­li­sen henkilön lai­min­lyön­tei­hin, ei syyttäjän yh­tei­sö­sak­ko­vaa­ti­muk­ses­ta ilmennyt sellaisia seikkoja, joihin yhtiön ran­gais­tus­vas­tuu olisi voitu RL 9 luvun 2 §:n 1 momentin osalta perustaa.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.