vehicle mirror
24.4.2020tahallisuus, rikosoikeus, tarkoitustahallisuus, todennäköisyystahallisuus, tapon yritys, törkeän pahoinpitelyn yritys, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä rattijuopumus, liikenneonnettomuus

Ta­hal­li­suu­des­ta: dolus de­ter­mi­na­tus - dolus even­tua­lis

Rikoslain 3 luvun 6 §:n esitöiden HE 44/2002 vp s. 72 mukaan ta­hal­li­suu­den ylimmäksi asteeksi katsottu tar­koi­tus­ta­hal­li­suus dolus de­ter­mi­na­tus, jossa kri­mi­na­li­soi­dun seu­rauk­sen ai­kaan­saa­mi­nen on tekijän tarkoitus, osoittaa selkeätä päätöstä toimia vastoin toisten suo­jat­tu­ja etuja. De­ter­mi­na­tus-ta­hal­li­suus ei edellytä arviota on­nis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta. Esitöiden mukaan s. 87 ja 88 ta­hal­li­suu­den ala­ra­jak­si tar­koi­te­tus­sa to­den­nä­köi­syys­ta­hal­li­suu­des­sa dolus even­tua­lis, jossa tekijän suo­ra­nai­nen tarkoitus ei ole seu­rauk­sen ai­kaan­saa­mi­nen, ta­hal­li­suus­vas­tuu on tar­koi­tet­tu alkavaksi pisteestä, jossa tekijä pitää seu­rauk­sen syn­ty­mis­tä to­den­nä­köi­sem­pä­nä kuin sen syn­ty­mät­tä jäämistä. Jos molemmat vaih­toeh­dot ovat tekijälle yhtä us­kot­ta­via, tekoa ei voida pitää ta­hal­li­se­na. Arvio tehdään tekijän nä­kö­kul­mas­ta ja te­ko­het­ken ti­lan­tees­sa. Tekijällä tulee myös olla asiasta to­del­li­nen käsitys. Ei siis riitä, että tekijän olisi pitänyt tietää tun­nus­mer­kis­tön täyt­ty­mi­sen to­den­nä­köi­syy­des­tä, jos hän ei kui­ten­kaan ole tästä ollut riit­tä­väs­sä määrin selvillä. Syyte hylättiin.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.