During our travels we were lucky enough to get a beautiful, rustic, penthouse Airbnb. This view came with a cost though. Lugging our two suitcases and camera up six floors really takes it out of you. Might as well get a shot while we’re up here!
14.5.2020asunto-osakeyhtiö, asunto, terveydensuojelu, asuminen, tuholainen, lude, syöpäläinen, mikrobi, järjestyssääntö, huoneiston haltuunotto, näyttötaakka, yhteisöasuminen, lemmikki

Luteita asun­nois­sa - huoneisto voitiin ottaa asunto-osa­keyh­tiön hal­lin­taan kolmeksi vuodeksi

AOYL 8 luvun 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetty on ilmaus siitä yleisestä pe­ri­aat­tees­ta, että yh­tei­sö­asu­mi­ses­sa jokaisen asukkaan on otettava huomioon yhteisön toiset asukkaat. Terveyden ja jär­jes­tyk­sen säi­ly­mi­seen tähtääviä erias­tei­sia normeja sisältyy esi­mer­kik­si ter­vey­den­hoi­to­lain­sää­dän­töön, kun­nal­li­siin jär­jes­tys­sään­töi­hin sekä yhtiössä nou­da­tet­ta­vik­si mah­dol­li­ses­ti hy­väk­syt­tyi­hin jär­jes­tys­sään­töi­hin. HE 216/1990 vp s. 62. Ter­vey­den­suo­je­lu­lain 26 §:n 2 momentin mukaan asunnossa ja muussa oles­ke­lu­ti­las­sa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu ter­veys­hait­taa. Sään­nök­sen esitöissä mainitaan sään­nök­sel­lä tar­koi­tet­ta­van eliöitä, kuten syö­pä­läi­siä tai mikrobeja HE 42/1994 vp s. 26. Näyt­tö­taak­ka huo­neis­ton huonosta hoidosta ja hal­lin­taan ottamisen edel­ly­tys­ten käsillä ole­mi­ses­ta on läh­tö­koh­tai­ses­ti päätöksen tehneellä asunto-osa­keyh­tiöl­lä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.