Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Leica Summicron-R 2.0 35mm (Year: 1978)
25.5.2020pakkokeino, yhteydenpidon rajoittaminen, tutkintavankeus, vangitseminen

Tut­kin­ta­van­gin ja hänen lä­heis­ten­sä välisen yh­tey­den­pi­don ra­joit­ta­mi­sel­le ei ollut laillisia pe­rus­tei­ta lähes 7 viikon tut­kin­ta­van­keu­den jälkeen - KKO:2020:36

Ih­mi­soi­keus­tuo­miois­tui­men ja Kor­keim­man oikeuden rat­kai­su­käy­tän­nön mukaan tuo­miois­tuin ei voi tyytyä pak­ko­kei­no­asioi­ta kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­teos­sa ste­reo­tyyp­pi­siin, yleisiin tai ab­strak­tei­hin pe­rus­tei­siin, vaan pää­tök­sen­teon on pe­rus­tut­ta­va kon­kreet­ti­siin to­si­asioi­hin, tuo­miois­tui­men pitää punnita pak­ko­kei­non käytön puolesta ja sitä vastaan puhuvia ta­paus­koh­tai­sia seikkoja ja päätös on pe­rus­tel­ta­va riittävän yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti, jotta sen lain­mu­kai­suut­ta voidaan jäl­ki­kä­teen arvioida. Lisäksi pak­ko­kei­non käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­ses­tä tut­kin­ta­van­keu­den tar­koi­tuk­sel­le väi­te­tys­ti ai­heu­tu­van vaaran on katsottu tyy­pil­li­ses­ti vähenevän kuu­lus­te­lu­jen ja muun tutkinnan edetessä, ellei muuta kon­kreet­tis­ta sel­vi­tys­tä esitetä.
Designs for Facebook & Instagram influencers > https://creativemarket.com/NordWood

Lexpress - yhteistyössä Edilexin kanssa

Lexcon Oy 2021

Lexcon

Lakiasiaintoimisto


asiakaspalvelu(at)lexcon.fi

020 127 8090


PL 111

00121 Helsinki

Finland

Lexpress

Lexpress - Ajankohtainen juridinen tieto yhteistyössä Edilexin kanssa.


lexpress(at)lexcon.fi

Copyright Lexcon Oy - Lexpress 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Vastuuvakuutus: If Vahinkovakuutus Oyj

Tietosuojaseloste.